λογότυπο Basket League λογότυπο Novasports λογότυπο Λουξ λογότυπο MEDFRIGO SA λογότυπο Μπακαλαρος λογότυπο Carna

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΕ»

17/3/2017 8:12

Central story image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2012 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και διακριτικό τίτλο « ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την σχετική από 13/03/2017 απόφαση του Δ.Σ., προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Αριστοτέλους 11), όπου και η έδρα αυτής.

Αν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι προσκαλούνται σε Α’ Επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ανωτέρω χώρο στις 24 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 150.000,00 €, το οποίο αντιστοιχεί σε 15.000 μετοχές (15 ευρώ) έκαστη.
  • Παροχή εξουσίας προς το Δ.Σ. για μελλοντικές αυξήσεις του Μ.Κ. εφόσον κριθεί αναγκαίο για διάρκεια πέντε (5) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1. Η. του καταστατικού της εταιρίας μας.

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτή Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι 4 Απριλίου , ημέρα Τρίτη εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Αριστοτέλους 11). Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής έκτακτης Συνέλευσης μέχρι και την 18 Απριλίου ημέρα Τρίτη εγγεγραμμένοι Μέτοχοι.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή από την Εταιρεία δεν έχουν ακόμη παραληφθεί όλοι οι οριστικοί τίτλοι Μετοχών καθώς και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί τίτλοι από την προηγούμενη γενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, είτε εφόσον προσκομίσουν τους τίτλους μετοχών, είτε εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στα ως άνω γραφεία της Ανώνυμου Εταιρείας, την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην Συνέλευση, αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους μέχρι την 4 Απριλίου , ημέρα Τρίτη, το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 9:00 έως και 14:00.

Και :

Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την 18η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ως άνω ώρες.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, μέχρι και τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 το κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Πάτρα, 14/03/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΕΚΤΑΚΤΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_2017