λογότυπο Basket League λογότυπο Novasports λογότυπο Λουξ λογότυπο MEDFRIGO SA λογότυπο Μπακαλαρος λογότυπο Carna

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης « ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε.»

9/8/2017 11:06

Central story image

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2012 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και διακριτικό τίτλο « ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Αριστοτέλους 11), όπου και η έδρα αυτής.

Αν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το Νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι προσκαλούνται σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ανωτέρω χώρο στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου 2015-2016
  2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων περιόδου 2015-2016 και απαλλαγή μελών Δ.Σ.
  3. Έγκριση Ισολογισμού 2015-2016 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και ελεγκτών για την περίοδο 2015-2016
  4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή –λογιστή
  5. Λοιπά Θέματα

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν οι μέχρι 28 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίου Μετόχων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας (Αριστοτέλους 11). Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης μέχρι και την 13 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη εγγεγραμμένοι Μέτοχοι.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή από την Εταιρεία δεν έχουν ακόμη παραληφθεί όλοι οι οριστικοί τίτλοι Μετοχών καθώς και δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί τίτλοι από την προηγούμενη γενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, είτε εφόσον προσκομίσουν τους τίτλους μετοχών, είτε εφόσον δηλώσουν με έγγραφο τους στα ως άνω γραφεία της Ανώνυμου Εταιρείας, την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην Συνέλευση, αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους μέχρι τις 28 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα το πρωί των εργάσιμων ημερών από ώρα 9:00 έως και 14:00.

Και στην περίπτωση της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη τις ίδιες ως άνω ώρες.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο, οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, μέχρι και τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 το κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Πάτρα, 09/08/2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος

Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017.